výrobci
počítadlo přístupů
online: 0
dnes: 73
týden: 379
celkem: 100176

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky (dále jen "OP") pro nákup produktů na internetovém portálu www.e-farmakosik.cz/, provozovaném společností PET s.r.o., se sídlem Štěpánská 61, 116 02 Praha 1, IČ: 62502352, DIČ: CZ62502352, kontaktní e-mail: dh@lucerna.cz, telefon: +420603221802 (dále jen "prodávající").

 

I. Úvodní ustanovení

  1. Tyto OP upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy na nákup produktů (dále jen "nákup") objednaných prostřednictvím internetového portálu www.e-farmakosik.cz/ (dále jen „smlouva“).
  2. Případná odchylná dohoda smluvních stran nebo odchylná ustanovení uvedená v nabídce produktů mají přednost před OP.
  3. Ustanovení těchto OP jsou nedílnou součástí smlouvy ve smyslu § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. OP jsou k dispozici také v sídle prodávajícího.

 

II. Uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím

 1. Veškeré produkty umístěné na internetovém portálu mají informativní charakter a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 2. Internetový portál obsahuje informace o nabízených produktech a jejich cenách. Nákup realizuje kupující tak, že vybrané produkty vloží do košíku a navolí jejich množství. Dále bude pokračovat po jednotlivých krocích objednávkového formuláře, kde doplní všechna povinná pole tak, aby objednávka nakonec obsahovala:
  1. základní identifikaci kupujícího: jméno a příjmení (název/firma), bydliště (sídlo/místo podnikání), datum narození (IČ), pokud je kupující registrován jako plátce DPH, tak i DIČ, telefon a e-mail kupujícího;
  2. specifikace nákupu - kupovaných produktů: uvedení přesných názvů produktů dle nabídky elektronického obchodu a jejich množství, popř. další zvolené vlastnosti dle umožněné nabídky;
  3. místo převzetí zboží;
  4. prohlášení kupujícího, že se seznámil s OP, kterým rozumí a souhlasí s nimi.
  5. platba bezhotovostně prostřednictvím platebního systému onlin
 3. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "Odeslat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
 4. Po odeslání objednávky provede prodávající potvrzení objednávky kupujícímu odeslané na jeho e-mailovou adresu, v němž potvrdí smluvní ujednání, tj. druh a množství produktů, jež se zavazuje kupujícímu předat a termín dostupnosti nákupu ve vybraném výdejním místě a potvrzení přijaté úhrady kupní ceny. Smlouva je uzavřena a považována za závaznou pro obě strany teprve v okamžiku zaslání potvrzení objednávky prodávajícím na e-mail kupujícího. Prodávající může před potvrzením objednávky kontaktovat kupujícího a objednávku si nechat opětovně potvrdit.
 5. V případě, že výrobce/dodavatel přestane daný produkt vyrábět/dodávat nebo uvede na trh nové verze produktů a prodávající by tak nebyl schopen dostát svému závazku, má prodávající právo od uzavřené smlouvy zcela nebo částečně odstoupit - o této skutečnosti bude prodávající kupujícího informovat a vrátit kupujícímu uhrazenou částku zpět  popř. se dohodne s kupujícím na jiném postupu.
 6. Změnit objednávku může kupující jen se souhlasem prodávajícího.
 7. Kupující nabývá vlastnictví k nákupu až v okamžiku uhrazení kupní ceny.
 8. Kupující bere na vědomí, že pokud v minulosti podstatně porušil smlouvu uzavřenou s prodávajícím, ten není povinen s ním uzavírat další smlouvu.

 

III. Cena za zboží a platební podmínky

 1. Prodávající je plátce DPH - ceny nabízených produktů jsou uváděny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků.
 2. Náklady na dodání nákupu do jednoho z výdejních míst (dopravné) jsou již zahrnuty v ceně nákupu a kupující nic více neplatí. Stejně tak kupující neplatí ani balné či jiné další poplatky.
 3. Kupní cenu  kupující uhradí prodávajícímu následujícím způsobem:

- bezhotovostně prostřednictvím platebního systému nastaveného online nebo zapplacením hptovosti na výdejním místě.

 1. Jiný způsob platby kupní ceny lze případně dohodnout s prodávajícím před odesláním objednávky.
 2. Kupní cena je splatná nejpozději do 5 dnů od potvrzení objednávky. Nebude-li kupní cena v této lhůtě uhrazena, může prodávající odstoupit od smlouvy. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 3. Prodávající po úhradě kupní ceny vystaví a zašle na e-mailovou adresu kupujícího bez zbytečného odkladu daňový doklad, příp. prodávající předá kupujícímu daňový doklad při převzetí nákupu ve vybraném výdejním místě.

 

IV. Dodání zboží

 1. Místem plnění při odběru nákupu jsou níže uvedená výdejní místa prodávajícího. Povinnost prodávajícího dodat nákup je splněna jeho předáním kupujícímu v dohodnutém místě plnění.
 2. Kupující si může vybrat jednu z níže uvedených možností dodání nákupu:
 1. Farma Košík, Malý Košík (50.3264N, 15.1336E) nebo penzion Tuchom 1, 289 35 Tuchom, okres Nymburk - objednávky s  odběrem na farmě většinou mohou být připraveny k vyzvednutí již následující den po potvrzení objednávky.
 2. zaslání na adresu přes zásilkovnu
 3. Nový obchůdek v Praze na adrese Rašínovo nb. 78, Praha 2 (vedle Tančícího domu), kde je možné před garáží zaparkovat na chodníku, zazvonit na Recepci.
 1. V případě, že hmotnost celého nákupu přesáhne 20 kg,  je možný pouze osobní odběr  ve výdejním místě dle čl. IV.2) písm. b) na Farmě Košík, penzion Tuchom1.
 2. Kupující se zavazuje odebrat zboží v jím zvoleném výdejním místě prodávajícího. Prodávající vyzve kupujícího k odběru zboží telefonicky nebo e-mailem podle údajů na objednávce, jakmile bude nákup připraven k předání.
 3. Kupující bere na vědomí, že prodávající nemusí připravit nákup k odběru do okamžiku, než bude uhrazena kupní cena, popř. může odmítnout nákup do uhrazení kupní ceny předat kupujícímu. Závazek kupujícího k úhradě ceny nákupu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 4. Veškerá doprava nákupu je zajišťována chladícím vozem. 
 5. Prodávající neodpovídá za kvalitu nákupu, zejména produktů podléhající rychlé zkáze, pokud si kupující nákup nevyzvedne nejpozději do druhého ode dne, kdy byl vyzván k převzetí nákupu.
 6. V případě, že si kupující nevyzvedne nákup ani do 14 dnů ode dne, kdy k tomu byl vyzván, nebo produkty připravené k vyzvednutí podléhající rychlé zkáze již této zkáze podlehly, má prodávající právo od smlouvy odstoupit a uhrazenou kupní cenu si ponechat jako smluvní pokutu.

 

V. Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující bere na vědomí, že v případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku nelze odstoupit od smlouvy. Zvláště nejde odstoupit v případech uvedených v § 1837 písm. e), kde jde o dodávku zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím (např. potraviny), a písm. g), kde jde o dodávku zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (např. poškodí-li kupující ochranný obal, poruší-li bezpečnostní uzávěr, dojde-li ke kontaminaci atp.).
 2. Nejedná-li se o případ uvedený v § 1837 občanského zákoníku, kdy nelze od smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od uzavření smlouvy, přičemž v případě, že předmětem smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od  smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
 3. Odstoupení od smlouvy může kupující písemně nebo na adresu sídla prodávajícího nebo na jeho kontaktní e-mail. Prodávající potvrdí kupujícímu přijetí odstoupení od smlouvy.
 4. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší. Nákup musí být prodávajícímu vrácen do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Prodávající vrátí peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující nákup vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 5. Nárok na úhradu škody vzniklé na nákupu je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

VI. Práva z vadného plnění

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že nákup při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující nákup převzal:
 1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
 2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
 3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
 4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;
 5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 1. Kupující je povinen předaný nákup ihned zkontrolovat a zjištěné nedostatky okamžitě sdělit prodávajícímu. Kupující souhlasí s tím, že s ohledem na povahu některých produktů nemusí být brán zřetel na skutečnost, že nevytkl zjevné vady při převzetí produktu (např. u potravin nebo při poškození ochranného obalu).
 2. Ustanovení tohoto článku se nepoužijí u produktů prodávaných za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení produktů způsobené jejich obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou produkt měl při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 3. Fotografie na internetovém portálu mají pouze ilustrativní charakter.

 

VII. Ochrana osobních údajů

 1. Ochrana osobních údajů kupujícího je poskytována v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.
 2. Prodávající zpracovává osobní údaje osob, které vyplní registrační formulář, či neregistrovaných kupujících, kteří uzavřou smlouvu.
 3. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení (firma), adresa bydliště (sídlo), datum narození (IČ), DIČ, e-mailová adresa a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Kupující tímto potvrzuje, že je poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů
 4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě.
 5. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení.
 6. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje nebudou předávány třetímstranám bez souhlasu kupujícího.
 7. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo jiný zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení nebo může požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
 9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat.
 10. Kupující může svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Kupující je oprávněn k této činnosti na základě živnostenského oprávnění a činnost nepodléhá jinému povolení. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti živnostenský úřad, částečně i Česká obchodní inspekce.
 2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869.
 3. Smluvní strany můžou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
 4. Smluvní vztah se řídí českým právem. Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.
 5. Je-li některé ustanovení OP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či OP vyžadují písemnou formu.
 6. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory aj.) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 7. Smlouva včetně OP je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 8. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 9. Přístup a užití internetového portáluwww.e-farmakosik.cz/ je pro kupujícího bezplatný.
 10. Uvedené OP nabývají účinnosti dnem 17. 7. 2017.

 

V Praze dne 22.2.2022

 

        PET s.r.o.

X

Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).